Het centre d'évaluation stagegeschiktheid

FONTE ZOOM:
Étape maakt meer en meer een onderdeel uit van het curriculum van de leerling. Porte van het invoering competentiegericht onderwijs zullen scholen op een andere manier dan porte kennistoetsen, competenties en vaardigheden van leerlingen moeten meten. In het Praktijkonderwijs wordt al enkele jaren gebruik gemaakt van een centre d'évaluation om sociale- en arbeidsvaardigheden in kaart te brengen.

Centre d'évaluation stagegeschiktheid voor praktijkschool en VMBO

In het voortgezet onderwijs wordt de laatste jaren systematischer en uitvoeriger aandacht besteed aan de Wereld van Arbeid, beroep, productie en techniek.

Daarvoor zijn diversifiée overwegingen te geven: het versterken van de maatschappelijke gerichtheid en de inhoudelijke verbetering van het porte onderwijsaanbod het beter op inspelen leef- en ervaringswereld van de leerlingen, de Versterking van de motivatie van de leerling en de Betere aansluiting op de arbeidssituatie. Het est dan ook niet verwonderlijk dat de laatste jaren er talon wat initiatieven in die richting genomen zijn. Porte de la overheid de Deels, porte invoering van het Praktijkonderwijs als eindonderwijs, deels porte gestuurd de scholen zelf, porte invoering van de leer-werktrajecten dans de basisberoepsgerichte leerweg van het VMBO. Aan de Technische argumenten rond de aansluiting van Arbeidsmarkt wisselen af ​​rencontré didactische vernieuwings- argumenten als voor deze voedingsbodem Veranderingen.

Heeft les als het taak gekregen om de leerling terdege voor op de te bereiden de Arbeid. Stagelopen est vanaf het jaar van de eerste bovenbouw structureel opgenomen dans curriculum het totale. Met een langzame opbouw stades van interne à de waarbij scolaire arbeid gesimuleerd wordt tot Heuse plaatsingsstage Buiten de l'école waar leerlingen worden ingezet als ?? lerend arbeider ?? wordt de leerling Langzaam voorbereid op zelfstandigheid en een leven arbeidzaam.

In het voorgezet onderwijs worden de leerling in het leer-werktraject geacht om drie dagen par semaine arbeid te verrichtten in een bedrijf onder de leiding van een erkend ?? leermeester ??. Aan het parallèle ingroeien in een functie en aan het bereiken van het uiteindelijke functieniveau volgt de leerling een opleiding binnen het voorgezet onderwijs. Dit geeft de mogelijkheid om in het MBO te stromen op hetzelfde niveau als stade de leerling die geen heeft gelopen.

Met de komst van de leer-werk trajecten in het VMBO heeft de stade de de beroepspraktijkvorming als wezenlijk onderdeel van de opleiding zijn intrede gedaan in het VMBO, alsook nieuwe functies zoals stagecoördinator en stagebegeleider. Ook Decanen en leerlingbegeleiders houden zich ledig rencontré het plaatsen van leerlingen op stageplekken en het onderhouden van contacten rencontré de stagegevers. Het matchen van een leerling en een van de stageplek vraagt ​​stagecoördinator, decaan de stagebegeleider inzicht dans de vaardigheden sociale en arbeidsvaardigheden van de leerling. Er mag niet uit het oog verloren worden dat een deel de leerling van de semaine een deelnemer est waarvan verwacht wordt hij dat de theorielessen leert, Huiswerk maakt en Toetsen met een deel voldoende afsluit.Een ander van de semaine est hij / zij een werknemer mourir op Tijd moet Komen, in een moet équipe kunnen werken, zich aan afspraken moet kunnen houden en vooral zijn / haar opdracht naar behoren uit moet kunnen voeren.

Doel van het centre d'évaluation voor stagegeschiktheid

Zowel dans zal het op een Praktijkonderwijs als het een voortgezet bepaald Ogenblik beslissing genomen moeten worden. De beslissing du stade de leerling op gestuurd worden kan. Met andere woorden, est DE Leerling dans staat om te adequaat functioneren arbeidsplaats op een. Dit niet alleen om arbeid uit te oefenen maar het om geleerde op school te verdiepen en verder te ontwikkelen tot een bepaald functieniveau.

Een beslissingsituatie die een dergelijke keuze mogelijk maakt, moet aan een tweetal voorwaarden voldoen. Er moet voor de beslissing relevante informatie aanwezig zijn er en moet een andere de beslissingsregel bestaan ​​filière zegt dat base op van die informatie voor een bepaald alternatief gekozen moet worden. aanname de porte van deze voorwaarden wordt het Doel évaluation van het opgesplitst dans drie afzonderlijke doelen.
 • Ten eerste est de leerling aan de van à la main de ingewonnen informatie daadwerkelijk geschikt om stade op te gaan, het instrument wordt hierbij ingezet als selectieinstrument. De leerling est niet des geschikt étape wel.
 • Dix tweede: beschikt de leerling dix volle plus de nodige vaardigheden om te étape lopen en zo niet welke methode en instrumenten dienen dan ingezet te worden om deze de leerling vaardigheden bij te brengen. Het wordt instrument hierbij ingezet l'instrument de la SLA.
 • Dix derde: wanneer de beginsituatie Gemeten est heeft de l'école de mogelijkheid om de leerling gericht te plaatsen op de stageplek filière voor ourlet ?? van aan de main de ingewonnen informatie- het meest geschikt est. Het instrument wordt als een hierbij ingezet plaatsingsinstrument.

De Theorie van het centre d'évaluation stagegeschiktheid

De wordt étape beschouwd als een leerproces waarbij algemene sociale- en arbeidsvaardigheden worden gespecialiseerd tot specifieke vaardigheden op een specifiek terrein, namelijk de Werkplek. Dans dit leerproces wordt kennis opgedaan uit ervaring. De ervaring est onlosmakelijk verbonden met de roseaux aanwezige kennis.

Leerlingen van de praktijkschool en leer- werktrajecten worden voorbereid op het zo zelfstandig mogelijk functioneren dans de maatschappij. Zij leren dus vooral praktische vaardigheden. La sluit de Deze doelstelling van het aan naadloos bij de doelstelling van centre d'évaluation het.

Met behulp évaluation van het wordt rechtstreeks Gemeten dans hoeverre een leerling beschikt plus het benodigde praktische sociale gedragsrepertoir en plus de base benodigde arbeidsvaardigheden om zich te kunnen handhaven dans cq stade de een in een arbeidssituatie.

Rechtstreeks wil zeggen, wordt er niet Gemeten via een tussenstap, bv test de een andere des een Beoordeling, die dan weer vertaald moet worden naar een bepaalde arbeidsprestatie. Er wordt als het een Ware steekproef genomen uit gedrag pertinente, dat talon gestructureerd geobserveerd en beoordeeld wordt en dat representatief moet zijn voor de totale verzameling van het dat gedrag nous willen meten

De achterliggende gedachte est: Gedrag EST CONFORME AU TIJD FR situatie SPECIFIEK.
Met andere woorden: iemand zal dans de regel dans soortgelijke situaties porte De Tijd Heen hetzelfde gedrag vertonen.

Zoals Boven gesteld moet het meten van het te beoordelen gedrag representatief zijn voor de totale verzameling van het gedrag. Daarom moet het goed te meten begrip geoperationaliseerd worden. De volgende gedragsdimensies zijn voor geselecteerd als representatief sociale vaardigheden van het lagere niveau
 • Les situaties van Sociale de betrouwbaar
 • Uiterlijk voorkomen en gedrag non-verbaal
 • Contactuele vaardigheden bij kennismaken
 • Verbale COMMUNICATIEVE vaardigheden
 • Luistervaardigheid

De volgende Dimensies zijn als geselecteerd representatief voor arbeidsvaardigheden.

Cognitief
De toekomstige stageloper moet dans staat zijn een instructie te onthouden en te reproduceren de om te zetten in een daadwerkelijke handeling. Kortweg, wordt er een opdracht gegeven en de leerling gaat aan het werk en Voert de opdracht uit.Het omzetten van een instructie in een daadwerkelijke handeling. Wanneer de kandidaat de handeling wil beginnen zal hij zich, een mentaal beeld moeten gevormd hebben om de opdracht uit te kunnen voeren dans de volgorde van de taakstelling. Dit plus zegt wat het Ruimtelijk inzicht en het geheugenspan van de kandidaat. In het licht van de groei van algemeen naar specifiek, twee importantes Les cognitieve arbeidsvaardigheden.

Affectief
Bij de uitvoering van de taak zelf. Op het dat moment de toekomstige stageloper aan het werk est gegaan, houe est dan de werkelijke houding tegenover de taak. Blijft hij geconcentreerd, Werkt hij nauwkeurig, neemt hij eigen initiatief waar het hoort, wordt er de nodige évaluations gevraagd, wordt het werk in een aanvaardbaar tempo gedaan, wat est de Lichamelijke houding bij de uitvoering, kortom houe staat de kandidaat tegenover de van uitvoering de taak, bij de uitvoering van de taak. Verschillende Dimensies zoals: Algemene werkhouding, concentratie, nauwkeurigheid, eigen Initiatief, évaluations en tempo komen aan de orde.

Motorisch
Hierbij wordt Gelet op de fysieke uitvoering van de taak des het motorische handelen dit geldt voor de fijne motoriek en groot-motoriek

Centre d'évaluation dans Het de praktijk

Sociale vaardigheden
Het betrouwbaar waarnemen wordt Gemeten, porte de leerlingen een korte voor poule gespeelde scène te laten observeren en te laten interpreteren dmv listes de contrôle. De overige vier Dimensies worden door de Gemeten leerling een kennismakingsgesprek te laten voeren rencontré de ?? toekomstige stagegever ??, een gesprek dat ze ook daadwerkelijk moeten gaan voeren als ze gaan stade op. Het est daardoor ook voor de leerling pertinente.

Arbeidsvaardigheden
Getoetst worden de De rencontré neuf proeven meurent allen gerelateerd kunnen worden aan handelingen mourir uitgevoerd moeten worden dans verschillende beroepssituaties. Twee assessoren begeleiden en scoren base op van gestandaardiseerde vragenlijsten. Hierbij moet worden opgemerkt dat het niet om arbeidssimulatie gaat. Het Belang est niet van een wat leerling doet maar houe hij / dat zij doet.

Assesorenberaad
Wanneer beide praktijkassessments zijn afgenomen, worden alle beschikbare gegevens van de kandidaat uit het belangstellingsonderzoek en het persoonlijkheidsonderzoek Entré par.

Na het assessorenberaad wordt de uitslag voorgelegd aan de eigen Leerkracht van de kandidaat. Deze geeft aan de hij / zij de uitslag van het assessorenberaad kan ondersteunen. Ook hier wordt gestreefd naar consensus. De Leerkracht kan zonodig de porte ourlet / haar ingevulde beoordelingsformulieren Nader toelichten. Gezamenlijk wordt bekeken welke leerdoelen par leerling geformuleerd dienen te worden. Möcht een leerling eventueel als ongeschikt worden beoordeeld voor de stade van zijn / haar voorkeur, als maar niet op ongeschikt étape voor zich, dan kan dans overleg remplies de leerling worden overgestapt naar een tweede belangstellingsgebied.

De volgende adviezen kunnen worden verwacht:
 • Aanvullend algemeen de specifiek psychologisch onderzoek.
 • Plaatsing op een stageplek volgens de belangstelling vanwege voldoende motivatie, vaardigheden en sociale redzaamheid.
 • Plaatsing dan volgens de belangstelling op Grond van sociale onvoldoende la vaardigheden op een afwijkende. Immers op een stageplek dans de verzorging de winkel in een worden hogere eisen gesteld aan sociale vaardigheden dan bijvoorbeeld bij het productiewerk geval est. Dit kan gekoppeld worden aan het volgen van een formation dans vaardigheden sociale.
 • Afraden van plaatsing instant op dit, omdat De als Leerling onvoldoende sociaal redzaam wordt beoordeeld.
 • Wel plaatsen, maar de begeleiding speciale aandacht besteden aan het geconstateerde tekorten des op een aantal punten opnieuw volgen van een sociale vaardigheids- de assertiviteitstraining.
 • Kunnen ook la voorkomen de Andere.

De kwaliteitseisen
Aan de volgende kwaliteitseisen werd voldaan.

 • Het uitgangspunt voor het gedragsdimensies opstellen van Relevante wordt porte bepaald de uit literatuur vastgestelde lagere niveaus van sociale vaardigheden en de kernproblemen op dit la gebied de van.
 • De la porte de docenten te gebruiken beoordelingsformulieren, zoals de STAP en het screeningsformulier van de sociale vaardigheidstraining, zijn voor speciaal développés par onze doelgroep en op de doelgroep uitgetest.
 • De Gebruikte vragenlijst voor de leerlingen en de belangstellingsvragenlijsten zijn eveneens speciaal développés par voor het op deze VSO en groep uitgetest.
 • De observaties van porte gedrag de assessoren geclassificeerd worden dans gedragsdimensies de betekenisvolle, het zodat noteren op een systematische en valide wijze gebeurt.
 • Er worden maximaal vier gedragsdimensies Gemeten par situatietest.
 • Er wordt gewerkt rencontré beoordelingsschalen.
 • Par kandidaat zijn er assessoren twee.
 • De assessoren hebben een eerst, specifiek afgestemde AC op dit, la formation gevolgd.
 • Assessoren moeten zich op het voorbereiden assessorenberaad, waarin de integratie en combinatie van alle resultaten plaatsvindt.
 • De Kandidaten moeten worden voldoende geïnformeerd plus de doelstelling en de inhoud van het AC.
Het centre évaluation voor stagegeschiktheid: specificaties

Évaluation de stade Het bestaat uit:
 • De Stap vragenlijst
 • Screeningslijst sociale vaardigheden
 • Observatieproef
 • Scoreformulieren sociale vaardigheden
 • Practicumkist rencontré neuf proeven
 • Scoreformulieren Arbeidsvaardigheden

Voor gebruik évaluation van het is een Tweedaagse trainig in het gebruik van het stageassessment verplicht. Na de la formation wordt een Certificaat uitgereikt en wordt De Deelnemer opgenomen in het assessorenregister.
VOIR AUSSI:
 1.  
 2.  
 3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité