Honoré - A propos de la loi, une introduction hoofdstuk 1 en 2

FONTE ZOOM:
Hieronder vindt u een van Nederlandstalige Samenvatting hoofstuk 1 en 2 van het boek propos de la loi, une introduction van Tony Honoré

1. Recht

Het recht van Doel

Het heeft verscheidene doelen recht. Ze hebben allemaal te maken met het stabiliseren van de samenleving en maken het mogelijk voor mensen om te floreren.

Het is het eerste Doel opzetten van een raamwerk voor gedrag. Het idee est dat en dit raamwerk van faire ?? s ?? ts en don mensen kunnen veiliger leven. Als mensen zekerheid hebben ze behandelen elkaar beter.Een tweede Doel est om te mogelijkheden Scheppen voor mensen om zelf overeenkomsten te sluiten. Een derde Doel est om onenigheden sur wat het recht en est de het geschonden est op te lossen

Uit deze drie Doelen blijkt dat het recht mensen niet als alleen de bedreigt ze niet iets doen dat mag, maar ook belooft hun Belangen te beschermen.

Tenslotte est het een van belangrijk Doel recht om te vaste stellen wat het moet overheidssysteem inhouden.

De staat
De staat is een politieke eenheid met een territorium dat porte de als internationale de GEMEENSCHAP Onafhankelijk wordt behandeld.

Elke staat heeft een eigen rechtssysteem, maar ze hebben veel overeenkomsten. Overheidslichamen, de delen van de staat, zijn: de wetgevende macht, mourir maakt Wetten, de uitvoerende macht, mourir de wetten uitvoert, en de Rechters, mourir Geschillen plus de beslechten humides.

Internationaal Recht
Net zoals het recht van de staat, bestaat Internationaal Recht uit verscheidene elementen. Ze hebben allemaal stabiliteit en het bevorderen van Handel en andere contacten tussen Staten als Doel.

Recht, Moraal en eigenbelang

Recht kan niet van het gehele probleem houe mensen, Staten internationale en lichamen zich tegenover elkaar zouden moeten gedragen oplossen. Hoewel de strafdreiging en andere sancties vaak effectief zijn op de korte termijn, moet het recht op de lange termijn bouwen op een van base Moraal en eigenbelang.

Het recht op Bouwt morele overtuigingen en eigenbelang. Maar dat het niet est hele verhaal. Wetten claimen Moreel goed te zijn ?? onderdeel te zijn van de Moraal.

Recht en Moraal ondersteunen elkaar. Moraal est incompleet zonder recht, en recht kan alleen worden ingesteld als het porte Moraal en eigenbelang wordt ondersteund.

Van het Één veranderen gedragsregels van morele dans recht is dat het geëiste de verboden gedrag kan gespecificeerd worden. Moraal de eigenbelang alleen geven geen Duidelijke Richtlijn voor bijvoorbeeld de maximumsnelheid.

Een ander voordeel van het veranderen van een gedragsregel Recht est, DAT als MENSEN de Staten niet conformeren, het recht de Stappen filière tegen poule worden ondernomen kan uitwerken.

Van het recht de la De
Het est niet zo dat het recht zou moeten dwingen tot elke gedraging die wordt porte ondersteund Moraal en eigenbelang.

Het est verleidelijk aspect de wapitis van het leven reguleren Willen te om, maar teveel regels irriteert mensen en het recht op brengt de lange termijn dans ongenade. Verder zijn wetten duur, omdat de staat moet Zoeken naar en betalen voor manieren om ze te handhaven. Teveel wetten zorgt ervoor dat Juristen veel Geld verdienen zonder voordeel voor de gewone mensen.

Juristen

Dans moderne Staten spelen drie lichamen een rol bij het recht van het vaststellen. De nieuwe de la maakt wetten en vernietigt de verändert oude wetten. De uitvoerende macht Maakt regels minder d'importantes Une. Rechters beslissen dans individuele Zaken. Bestuderen Juristen dit drievoudige systeem van regels.

Een goede juriste zijn vergt meer dan het lijkt. Wetten, hoewel nauwlettend opgesteld, kunnen niet alle problemen oplossen mourir ze moeten oplossen.

Dus wetten en overeenkomsten mourir bindend zijn, zijn altijd aan discussie onderhevig. Maar oplossingen kunnen niet uit de lucht gegrepen zijn. Die moeten worden gevonden op een manier filière autoriteit respecteert.

Een houdt juriste zich bezig met het beste vinden van de oplossing voor een conflit, waarbij mourir oplossing cohérente est rencontré het gezag van de Constitutie.

SECULIER recht dans de Westerse Traditie

Dit boek gaat plus recht SECULIER, en laat religieus recht buiten beschouwing. Tegenwoordig hebben de meeste Staten in de wereld een rechtssysteem op gebaseerd één van de drie modellen mourir zijn ontstaan ​​dans de laatste paar honderd jaar: het Franse, Duitse en Franse systeem.

Het Franse systeem en daarop gebaseerde systemen worden het système de common law genoemd. Het Franse en Duitse systeem en daarop gebaseerde systemen worden het système de droit civil genoemd.

Ondanks deze verschillen bestaat wapitis rechtssysteem uit:
  • Constitutioneel de bestuursrecht
  • Strafrecht
  • Privaatrecht

Deze verdeling est rigide niet, maar het moet dans achterhoofd gehouden worden.

2. Geschiedenis

Waarom de la belangrijk est
Sommige van het recht aspecten kunnen alleen begrepen porte worden de geschiedenis te bestuderen. De uitleg ervan laat zien houe recht zich ontwikkelt, des daarin faalt. Een humide waar oorspronkelijk een goede reden voor était kan overleven hoewel de reden verdwenen est. Uiteraard, als wetten compleet onaangepast zijn aan de nieuwe situatie gaan ze dix onder. Dus, waarom overleven slecht aangepaste wetten vaak? Één reden, afgezien van een apathische houding, est dat het wetten Doel hebben veiligheid te bieden, als zowel de Psychologisch fysiek.

Continuïteit est belangrijk dus, en spreekt dus in het voordeel van het houden van wetten tenzij ze Uitermate onwerkbaar blijken te zijn. Het verklaart ook dat eerdere Rechterlijke uitspraken dans vergelijkbare gevallen worden gevolgd, tenzij er zijn goede redenen dit te veranderen. Het est dus niet alleen het recht, maar ook de interpretatie mourir de heeft neiging hetzelfde te blijven.

Le droit civil en common law
Een thema est de relatie tussen gewoonte, schrijven en wetboeken. En droit civil systemen worden de belangrijkste van het recht delen vastgelegd dans geschreven wetboeken, mourir alomvattend en duidelijk proberen te zijn.

De wetboeken zijn om de bedoeld belangrijkste Principes van wapitis deel van het recht grande leggen te. Autres activités Regelingen vullen De détails.

Samen rencontré wetboeken en overige Regelingen, heeft academisch schrijven, Professoren de portes vaak, Plaats een importantes Les systemen en droit civil. Rechterlijke Beslissingen zijn ook belangrijk, maar anoniem.

Dezelfde elementen worden gevonden dans systemen de common law, maar een andere dans volgorde van belangrijkheid. Sommige loi systemen hebben wetboeken commune, maar niet de meeste. De Regelingen zijn allemaal gelijk, en veel rechtsontwikkeling wordt overgelaten aan de rechtbanken. Heeft enige la invloed de Academisch, een groeiende invloed zelfs, maar de mening van heeft praktiserende Juristen meer gewicht.

En droit systemen civile est het de norme te redeneren vanuit algemene beginselen. Redeneren commune van Juristen zaak tot zaak en hebben de neiging beroepen op algemene beginselen te wantrouwen.

Civile en Juristen commune verschillen coursiers nog dans hun Manier van redeneren, hoewel het verschil kleiner est Geworden. Om te begrijpen waarom, Moeten nous Het Belang van Schrijven dans de van het recht ontwikkeling doorzien.

Geschreven wetten en wetboeken

Geschreven wetten verschijnen voor het eerst in het Oosten rond Nabije 3000 v. Chr. Heersers gebruikten ze om succès de hun dans de oorlog en toewijding aan te Gerechtigheid propageren.

De Wetten van Hammourabi beslaan secties bijna de driehonderd, mourir SECULIER van karakter zijn. Babylone a été en deze Tijd duidelijk al een georganiseerde staat rencontré overheid een.

De Wetten van Hammourabi meestal worden genoemd een Wetboek, maar dat est misleidend, veulent het niet est alomvattend. Het zet Sommige gewoontes om dans geschreven vorm, maar laat andere ongemoeid. Maar wanneer gewoontes worden opgeschreven, verändert hun karakter: opschrijven legt ze vaste.

Geschreven wetten kunnen dienen als een propagande voor heerser, kunnen mensen vertellen waar ze staan ​​en kunnen worden gebruikt om hervormingen porte te voeren.

Zodra de mouillé, de geschreven ongeschreven, ingewikkeld est, zijn er dans elke samenleving mensen die het hun vak maken expert er een in te worden. Dans samenlevingen zonder sterke centrale overheid worden wijze mannen en vrouwen geraadpleegd op moeilijke punten. Zij zijn de eerste Juristen.

In een gecentraliseerde staat, waar de heerser mächtig est, est het niet zo makkelijk. Hoe kan de heerser gedwongen worden niet de mouiller dans zijn voordeel te verdraaien. Fysieke macht est meestal aan zijn zijde. Wat nodig est, est niet het wijze individu rencontré kennis van de mouillé, maar een van lichaam Specialisten mourir enige politieke invloed hebben.

Romeins recht en Juristen

Rome était de eerste stad en staat waar dit soort Specialisten opkwamen. De Specialisten mourir de Twaalf Tafelen en het ongeschreven deel van het recht interpreteerden pontifes werden genoemd. Eerst gingen ze plus zowel heilig als recht SECULIER. Sommige van poule specialiseerden zich plus tard dans SECULIER recht.

Dans de boucle der Tijd verloren de pontifices hun Monopolie op interpretatie en seculiere Juristen breidden hun activiteiten uit. Ze gaven hun mening aan mensen die raadpleegden de poule. Ze adviseerden de Magistraten en, toen Rome een Keizerrijk werd, De Keizer. Het advies dat ze Gaven werd gezien als recht ongeschreven.

Onbetaald Tijdens de Republiek, hadden velen een betaalde baan dans de keizertijd. Die eerder de Maar de Traditie van a été opgebouwd Ging niet verloren.

Juristen als Adviseurs, Rechters niet als
Het kan Vreemd overkomen DAT de Romeinse Wereld, waar recht een Hoog aanzien avait, experts de les waren dans plaats van Rechters. Les als een lang de Maar dat een samenleving denkt heerser zelf recht moet spreken, moet de Juridische inbreng van anciens Komen.

Het idee dat een heerser niet zelf een rechter zou moeten zijn, en zich niet moet bemoeien rencontré Rechters, veel komt tard. Dans de volgende eeuw stelt de Franse schrijver Montesquieu dat, OpDAT hamburgers werkelijk vrij zijn, de belangrijkste regeringsmachten dans de handen van verschillende mensen moet liggen.

In het Romeinse Rijk était er geen Scheiding van machten en geen politieke vrijheid. Alle macht horaire bij de Keizer. Maar er kan burgerlijke vrijheid zijn zonder politieke vrijheid. Hoewel De Keizer en de porte ourlet aangewezen Rechters ongetrainde dans Zaken beslisten, werd van Rechters verwacht dat het ze advies van experts Juridische plus wat het recht été volgden.

En periode de van 100 v. Chr. Tot 300 n. Chr. Publiceerden Romeinse Juristen honderden boeken plus recht, bedoeld voor Rechters en studenten. Langzamerhand kregen de werken van de grootste Juristen de statut van geschreven recht.

Maar était dit materiaal te omvangrijk om te zijn handelbaar. Tussen 529 en 534 reduceerde Justinianus het geheel tot drie werken, bij elkaar toch nog zo ?? n miljoen woorden. Hij dat deze wilde compleet en waren cohérentes.

Maar wetten dekken nooit elke zaak mourir zich kan voordoen, omdat nous nooit de toekomst precies kunnen voorspellen. Teksten moeten worden altijd geïnterpreteerd en aangevuld. Het était meer een van onoverzichtelijke verzameling zaken en commentaren op het recht, hoewel van hoge kwaliteit.

Le droit civil à West-Europa

Zeshonderd jaar tard herleefde de academische Studie van het recht, beginnend à Bologne, de eerste universiteit van West-Europa, rond 1088.

Tussen 1100 en 1500 verspreidden Universiteiten zich plus talon Europa. De rechtssyllabus était hetzelfde overal: droit civil Justinien ?? de.

Kanoniek recht, zoals kerkrecht werd genoemd, werd in de Universiteiten bestudeerd naast droit civil.

Eerst bestudeerden de Juristen de teksten dans de wetboeken van Jusitinianus één voor één civile. Toen gingen ze zoeken naar de algemene beginselen mourir Erin gevonden Kondén worden, en probeerden het gewoonterecht van de Staten waar ze leefden en droit civil de l'in te passen.

Dans de Staten waarin Europa uiteindelijk verdeeld werd, werden academisch getrainde Juristen de Rechters en adviseurs. Deze Juristen pasten droit civil orteil waar het gewoonterecht het niet geschil slechtte. Rond 1400 was het geaccepteerd dat dit de juiste manier était.

Het proces waardoor loi het recht van het aanvullende grootste deel van Europa civile werd, wordt de receptie van het recht Romeinse genoemd.

De droit civil werd gezien als uitgesproken rationeel. Het werd omschreven als geschreven rede. Maar vanaf de 16e eeuw kwam het onder vuur te liggen. Elke staat claimde Soeverein te zijn en zelf te mogen beslissen wat haar wetten waren. Kerkelijke rechtbanken verloren het grootste deel van hun jurisdictie.

Maaar geschreven recht kan alleen maar worden vervangen porte ander geschreven recht. De nieuwe wetboeken zouden aanzienlijk Korter worden dan mourir van Justinien. Ze moesten goed geordend en makkelijk te zijn begrijpen. Elke staat zou zijn eigen wetboek krijgen.

Moderne wetboeken
De Nieuwe wetboeken werden dans de praktijk Juristen de porte opgesteld met een universitaire opleiding. Ze probeerden twee doelen te bereiken. Één était antwoord geven op elke vraag filière zou kunnen rijzen, en zo de vrijheid van de rechter te beperken tot een minimum. Het andere Doel était om een ​​handboek te leveren, dat elke hamburger, MITS alfabeet, kon begrijpen.

Het wetboek dat het dichtst dans de buurt kwam van het eerste Doel était het Pruissische Wetboek van 1794. Napoléon ?? wetboek uit 1804, handelend plus Privaatrecht, kwam het dichtst dans de buurt van het tweede Doel. Maar als een wetboek carte en simpel est, hängt veel af van de interpretatie mourir rechtbanken eraan geven. In het recht industriële tijdperk est dans Ieder geval complexe zo dat het van het ideaal ?? Burgerlijk handboek ?? gaat overboord.

Het est dan ook dat het geen verrassing eerste importantes Les wetboek van het industriële tijdperk, het Duitse wetboek mourir en 1900 van kracht werd, concessies geen acte naar de poireau. Het était en est een van Meesterwerk juridiquement ontwerpen. Heeft ervaring echter uitgewezen dat ook dit wetboek aangevuld moet worden Met Academische teksten en Beslissingen van het rechtbanken als in het leven moderne wil passen.

Het Franse common law

Geen geschreven Wetten, en geen systeem van wetboeken kan antwoord geven op alle problemen in het leven. Dus zijn wetboeken werkelijk noodzakelijk? Dit brengt ons naar de van de common law de Engelstalige Landen, die zich eeuwenlang heeft développés par zonder wetboeken en zonder academisch opgeleide Juristen. De common law van Engeland été ongeschreven recht.

Dit ongeschreven recht op était gebaseerd beroepstraditie en, plus tard, op de Beslissingen van het Rechters bij beslechten van Geschillen.

Dans Engeland procès MEHF het gestart worden met een eis, een genaamd de la délivrance du bref, uitgevaardigd op gezag van de Koning. Er waren revendications verschillende brefs voor de Verschillende. De common law ontwikkelde zich porte Juristen porte discussie, waaronder Rechters, plus brefs de deze. Wanneer waren ze beschikbaar en welke remedie Boden ze? Als de la hiervan est common law, en droit civil tegenstelling tot, op veel manieren remedierecht.

Net zo belangrijk dans de ontwikkeling van de common law was het dat Feit dans zowel strafrechtelijke als civielrechtelijke zaken vanaf de Dertiende eeuw een jury besliste. De jury besliste wat De waren de feiten dans de zaak. De Rechters en adviseurs moesten uitwerken wat het recht était zodat de problemen rond de feiten aan de jury voorgelegd worden Kondén. Deze Scheiding tussen tussen feiten en recht werd nooit onderdeel van het droit civil systeem.

Hierdoor werd De common law Rechters de portes opgebouwd en Advocaten. Hadden hun recht porte ook de opgebouwd te discussiëren de Romeinse De plus recours. Maar dans de handen van de academisch opgeleide Juristen van het Middeleeuwse en Europa moderne werd De droit civil een systeem beginselen geconcentreerd op, les remèdes niet op.

Rechtsonderwijs en droit Vond plaats op het werk de communes. De Studenten luisterden naar zaken mourir werden beargumenteerd en oefenden dit Onderling, echt en Imaginair. Academische opleiding dans de kwam de common law pas veel tard aan de orde.

Civile en komen de common law dichter bij elkaar
Dans de laatste 150 jaar hebben academisch getrainde Juristen invloed gekregen op de common law. Ze hebben het rationeler gemaakt. Zakenrecht, gemaakt Rechters de porte, est belangrijker geworden en droit civil de. De twee zijn dus dichter bij elkaar Komen liggen.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité