Ien Ang: Sur la politique de recherche de l'auditoire empiriques

FONTE ZOOM:
Dans zijn boek L'audience nationale stelt David Morley voor om te methodes ontwikkelen voor empirisch onderzoek naar de relatie tussen het publiek en de ideologische werking van televisie. Het Type onderzoek dat Morley toepast en zijn boek heeft De Vorm van interviews diepgaande met een klein aantal mensen. Dit wordt een etnografische benadering genoemd. Deze benadering wordt als een nu gezien van de beste manieren om te leren plus de betrokkenheid van mensen rencontré Televisie en andere médias. De benadering est populair onder zowel De Kritische médias en études classiques. Onderzoekers dans kritische de l'étude des médias vinden dat Kwalitatieve methoden van empirisch onderzoek Beter zijn dan kwantitatieve. Geven nu ook l'orteil le courant dominant dat kwantitatief onderzoek zijn beperkingen heeft en geven nu ook de voorkeur aan de etnografische benadering.

Hebben zich vooral bezig la gehouden de médias de De rencontré de analyser van de ideologische en economische rol van de médias dans de kapitalistische en patriarchale gemeenschap. Deze bezigheden werden gekenmerkt porte een anti-positivistische en anti-empirische mentaliteit. Dit houdt niet en dat de kritische onderzoekers zich totaal niet bezig hielden rencontré empirisch onderzoek.

Ang stelt een ouverte en contextuele definitie van kritisch onderzoek voor, waarbij hommes zich niet bij een eenvoudigweg neerlegt al bestaande theorie. Theorieën moeten voortdurend dans ontwikkeling zijn, zodat hierdoor Optimaal kan worden bijgedragen aan ons begrip van de Wereld.

Wil Ang rencontré haar betoog geen vijandschap tussen het kritische en intégrer onderzoek creëren. Ze wil eerder de bezigheden en perspectieven belichten om er achter te komen houe etnografische mediastudies kunnen Bijdragen aan de zojuist uitgelegde kritische benadering.

Le problème de l'Audience Disappearing

L'audience nationale verscheen in een Tijd waarin het kritisch onderzoek zich bezig Hield met een abstracte tekst / objet relatie, geformuleerd binnen een structuralistisch en psychoanalytisch kader. De rol van de kijker werd gezien vanuit zijn positie tot de tekst, zoals de tekst ourlet op dat vormt moment. Hommes ging van er uit dat kijkers de betekenissen van de tekst letterlijk moesten plus nemen als zij de tekst wilden begrijpen. Van een tekst hing dus vooral af van Het de structuur van de tekst.

David Morley était het niet mee hier eens, omdat het een ahistorisch, asociaal en generaliserend notion van Film en Televisie-kijkerschap inhield. De analyser van tekstuele structuren Liet geen enkele ruimte voor televisiekijkers. Het waren Gevangenen van de tekst. Dit vormde voor Morley DHS De motivatie om empirisch Onderzoek naar te verrichten houe Groepen kijkers remplies verschillende achtergronden een bepaalde tekst lezen de interpreteren. Het Ging hier om het televisieprogramma pays. Morley wilde aantonen dat tussen een confrontaties tekst en kijkers veel complexer dans elkaar zitten dan de tekstuele theorie acte vermoeden. Duidelijk werd dat betekenissen dans Teksten verschillend Kunnen porte worden opgevat De kijkers. Televisiekijken est dus een complexe culturele bezigheid en geen SINGULIERE gebeurtenis.

Academic convergence?

Porte het boek van zijn Morley kritische en intégrer onderzoekers gebruik gaan maken van Empirische onderzoeksmethoden. Er ontstaat dus een soort verzoening, waarbij er interesse wordt getoond dans elkaars vakgebied. Het zou zelfs tot een punt kunnen Komen dat de twee benaderingen samen Komen in een nieuw geheel Onderzoeksprogramma. Volgens Ang is een samenkomst niet zo eenvoudig. De twee benaderingen delen weliswaar oppervlakkige overeenkomsten, maar het verschil tussen kritisch en intégrer bestaat uit meer dan een alleen verschil van mening. Het bestaat uit verschillen dans epistemologische, theoretische en politieke houdingen dix opzichte van het verrichten van empirisch onderzoek. Een van twee verschillende benaderingen kan niet dus, omdat hierdoor alle onenigheid die er bestaat geneutraliseerd wordt, alleen om maar een tot vervolg te kunnen Komen. Ang wil geen scherpe afscheiding creëren, ze wil benadrukken dat bepaalde ideeën talon goed porte beide benaderingen gedeeld kunnen worden.

Ang vindt activité public dat een gelegen est complexe Netwerk van voortdurend dans verandering zijnde Culturele praktijken en Relaties. Om de l'activité de l'auditoire te bestuderen moet de onderzoeker zichzelf inlaten rencontré het structurele en culturele procès waar het te bestuderen geconstrueerd porte publiek est. Naar la televisie Het est DUS altijd gerelateerd aan de werking van vormen van sociale structuren.

Au-delà de Méthodologie

Porte samenvoeging van de beide benaderingen kan een er Ultiem Wetenschappelijke verklaring van het publiek ?? ?? gegeven worden. projet de Wetenschappelijke Dit Meent dus totale kennis te krijgen plus televisie. Het wordt publiek objet teruggebracht tot een Met meetbare et caractéristiques. Deze kennis zou kunnen alleen verkregen worden porte te stoppen rencontré ruziën en te gaan Samenwerken.

Volgens de positivisten kan Wetenschappelijke kennis alleen worden opgedaan porte het testen van een porte theorie de hypothetisch-deductief kwantitatief empirisch onderzoek te verrichten. Theorieën mourir niet empirisch getest zijn kunnen dus niet wetenschappelijk zijn. La theorie bekritiseerd Deze coursiers de portes wordt meer, omdat de Realiteit niet worden verklaard kan porte alleen kwantitatieve Méthodes van onderzoek. Onderzoekers meurent zich bezig houden rencontré activité public naar de onderzoek willen alleen nog maar gebruik maken van de genoemde etnografische onderzoeksmethode, een kwaliteitsonderzoek dus.

Volgens Ang est het legitimeren van de Kwalitatieve onderzoeksmethode niet het punt centrale voor de Kritische onderzoekers. Om legitimatie de De Zaak is een van de juiste methodes kiezen. Volgens Ang moeten de kritische publieksonderzoekers zich niet bezig houden rencontré vinden het van de waarheid omtrent het publiek. De Onderzoeken moeten alleen maar ons begrip van de Wereld vergroten. Onderzoekers moeten deel gaan uitmaken van de Wereld de bestuderen die ze. Porte alleen onderzoek te verrichten naar interpretatiemethodes kunnen nous uiteindelijk iets plus het publiek te weten Komen. Het gaat niet om het zoeken naar de waarheid, maar het gaat om de Constructie van interpretaties. Ang wil het belang van de interpretaties benadrukken.

De positivisten hebben moeite Met de acceptatie van interpretaties, omdat bij het interpreteren begrip subjectiviteit komt kijken. Interpretaties kunnen dus nooit waardeneutraal zijn. Empirische conclusies kunnen nooit vanzelfsprekende betekenissen bevatten. Empirische betekenissen Komen voort uit het interpretatieve denkbeeld van de onderzoeker. De interpretaties meurent Geproduceerd worden kunnen nooit definitief zijn. Grossberg zegt hierover dat geschiedenis en politiek nooit eindigen, dus kunnen theorieën ook nooit eindigen.

Dit alles houdt een veranderende état voor empirisch onderzoek dans. Materiaal verkregen porte Etnografisch onderzoek de diepte interviews Kunnen als niet meer onderdelen van de Realiteit beschouwd worden. Het gaat het EROM houe materiaal geïnterpreteerd wordt.

Vers Ethnographie d'interprétation

Verschillen mourir naar Voren Komen in een onderzoek moeten geïnterpreteerd worden. De betekenis van die verschillen est Belang van en études culturelles. Cultural Studies houdt zich dus bezig met het specifiek begrijpen van houe en waar verschillen dans kijkervaringen voorkomen.

Dans FAMILLE TELEVISION merkt Morley op dat er verschillen bestaan ​​in het kijkgedrag van mannen en vrouwen. Mannen kijken aandachtiger en vrouwen doen onder het kijken vaak andere dingen. Volgens Morley bestaan ​​De verschillen tussen mannelijk en Vrouwelijk kijkgedrag Door de structuur van machtsrelaties. Voor het mannen est thuis een plaats van ontspanning, voor het vrouwen est werkplaats een. Televisie heeft voor mannen en vrouwen dus een verschillende betekenis. Het is een kijkgedrag resultaat van een van complexe systeem Culturele en sociale Regelingen, terwijl het een mannelijk kijkgedrag machtsmode est. Het kijkgedrag est dus een dynamisch en proces conflicterend.

Uiteindelijk vraagt ​​Ang zich af de nous empirisch onderzoek wel nodig hebben om tot dergelijke theorieën te komen. Als antwoord hierop stelt zij dat een Etnografisch onderzoek kritisch accent moet hebben, zodat nous ons er Constant van Bewust zijn dat De Realiteit meer gecompliceerd fr plongeurs est dan onze theorieën doen vermoeden. Daarnaast kunnen nous nooit aannemen dat het procès van televisiekijken voor eens en altijd grande staan ​​kan. Het gaat niet om er definitieve kennis plus televisiekijken te verkrijgen, het gaat om er dat een nous en continu kritische Intellectuele betrokkenheid remplies moeten hebben de médias, nous zodat Beter kunnen wij begrijpen houe gevormd worden onder invloed van mourons de médias.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité