Filosofen plus opvoeding: Maria Montessori

FONTE ZOOM:
Ze is geen wetenschappelijk pedagoog, dans de huidige betekenis van het woord, maar ze Gelooft dans cela der onderdeel praktische wetenschap Van de anthropologies, dat Pedagogiek heet. En rencontré deze Pedagogiek ?? Wetenschappelijke ?? wil ze de wereld van het kind omvormen tot een nieuwe Koninkrijk van de mens.

Biographies Korte

Maria Montessori werd op 31 augustus 1870 te de Clairvaux dans les provinces de Geboren Ancona van ITALIE. Haar vader heette Alessandro Montessori. Hij was een van een afstammeling adellijk geslacht uit Bologne, haar moeder heette Renilde Stoppani. Maria Bracht haar jeugd dans la porte Ancône, waar ze de staatsschool bezocht. Toen ze 12 jaar oud était, verhuisden haar ouders naar Rome. Haar Bestemming était Onderwijzeres om te worden, maar Maria werd na enige strubbeling rencontré de autoriteiten eigenlijk en tegen de wil haar vader van de eerste Vrouwelijke étudiant de Medicijnen en ITALIE. En 1896 ze promoveerde tot médecin de Medicijnen. Ze begon en 1907 a rencontré Zestig kinderen de eerste maison des enfants, waar ze haar opvoedingsmethode ontwikkelde. Ze gaf haar medische praktijk en haar professoraat wijdde zich op en daarna geheel aan de verdere ontwikkeling van haar methode, ook voor de kinderen van de Lagere scolaire leeftijd.

En 1914 ze bezoekt Amerika. Ze slaat een aanbod af om daar vous blijven ou ontmoet Mlle Helen Parkhurst, die een van haar leerling wordt, maar daarna eigen wegen gaat en de Dalton-methode uitwerkt. En 1914 ze ook houdt lezingen in Nederland. En 1919 bezoekt ze voor het eerst Engeland en ze geeft Daar, evenals anciens, voiles kursussen.

Als en haar eigen terres Mussolini aan de macht est gekomen, scholen de haar worden, na een van Période aanvankelijke medewerking, tenslotte gesloten. Zij verplaatst haar zetel naar Spanje, Barcelone, waar ze haar ideeën plus de Religieuze opvoeding van het genre dans brengt praktijk. Verdreven porte de burgeroorlog vindt ze rouille dans Nederland, waar een Montessoricentrum ontstaat à Laren.

Op 6 mei 1952 sterft ze te Noordwijk aan Zee op 81-jarige leeftijd. Daar est ze ook begraven.
Vrijwel plus de wereld heeft gehele Montessori gereisd om haar ideeën vous verspreiden.

La Pedagogiek de Kern van Maria Montessori ??:

Bevrijding een van het nieuwe porte verhouding type type-volwassene. Les formules de De, meurent Pedagogiek van de Maria Montessori zou kunnen samenvatten est: ?? Bevrijding van het kind ??.

Eén van haar laatste boeken begint rencontré de woorden: ?? Dit boek een vertegenwoordigt schakel in onze gestadige Kampagne ter verdediging van de Diepe krachten van het kind ?? ??.

De toevallige ontdekking van de Innerlijke krachten van het Jonge heeft type haar ?? midden in het leven ?? verrast. Pas Toen, nadat ze zich aan het roseaux Jaren lang Zieke en nvolwaardige genre ont gewijd, begreep ze, dat haar eigenlijke levenstaak MEHF liggen dans de opvoeding van het kind normale. Dans lange jaren van Werken disque na haar ontdekking heeft ze de methode opgebouwd, die haar Beroemd maakte.

Maar deze methode, als een nieuwe mourir oorspronkelijk werd begrepen weg van ontwikkeling van het kind jonge porte het gebruik van zorgvuldig geconcipieerd materiaal in een voorbereide et environs, avait kernpunt als een nieuwe verhouding tussen type en volwassene.

De van richting de blik van de volwassene est verkeerd. Hij Ziet voortdurend de Fouten van het kind, die hij heeft zelf geprovoceerd. Hij beoordeelt type naar het zijn störend gedrag. Het fundamentele probleem der opvoeding est dus een probleem sociaal: een nieuwe er moet en Betere verhouding Komen tussen de twee grote delen der mensheid: kinderen en volwassenen. De volwassene moet dans zichzelf de verborgen fout ontdekken, ourlet filière Belet type het te zien, zoals het est.

Zo est het dus van croient Montessori:. ?? Het de porte type naar een nieuwe wereld ??
Het is een nieuwe Wereld, mourir slechts komt, als de scheppende krachten van het kind vrijgemaakt worden porte een opvoeder, die een scherp oog heeft voor het ?? ontwerp potentiële, dat de Brandende geestesmassa van het kind dans zich Draagt ​​??. Een opvoeder, mourir dus bereid en est dans staat De Ontwikkelings - ?? wetten ?? van het kind op te sporen en pieds te passen.

Hoe est Montessori tot deze VISIE gekomen?

Zelf heeft ze de waarneming, die haar tot een wending en haar denken Bracht, herhaaldelijk beschreven. ?? De eerste merkwaardigheid, die ik zag, était, dat een klein meisje van drie jaar ongeveer, onze rij cylindres de massieve dans uit het en blok Schoof. Ik a été verbaasd een klein steeds type maar weer dezelfde oefening te zien doen rencontré de Grootste aandacht. Zij toonde geen vordering dans vlugheid de handigheid; het een était alleen soort voortdurende handbeweging.

Mijn gewoonte om te dingen meten Bracht mij er toe het aantal keren, dat zij de oefening herhaalde, vous tellen; dan ik wilde zien houe lang merkwaardige concentratie van die zich niet van zijn haar stuk moyens brengen. Ik zei de Onderwijzeres, dat de andere zij kinderen MEHF laten zingen en rondlopen. Dat zij Deden, maar het geen kleintje Hield Ogenblik op rencontré haar werk. Toen nam voorzichtig ik het op Stoeltje, waarin zij zat en a rencontré le genre en ik het op een kleine revues Tafel. Zij Hield zich tegen de cylindres en grande aangedrukt Revues ze op haar knie om te gaan porte rencontré haar Taak. Van het dat ik Ogenblik af begonnen vous était tellen, avait zij de oefening en twee keer veertig herhaald. Zij Hield op alsof zij uit een droom ontwaakte en lachte tevreden. Met glinsterende ogen keek zij om zich Heen. Het poireaux de niets zij Had gemerkt en ons het niet a été ainsi gelukt, haar af te Leiden. Nu était zonder enige zichtbare reden haar werk af. ??

Dans haar eerste beschrijving van dit nog Montessori heeft de volgende zinsnede opgenomen: ?? De op het uitdrukking zo een van kindergezichtje était aandacht intense, mij een als die dat openbaring toescheen; tot nu orteil avait-nog geen der Kinderen ooit een dergelijke aanhoudende aandacht op eenzelfde Voorwerp bepaald; en mijn overtuiging, dat ongestadigheid van een aandacht kenmerkende Eigenschap était van het Jonge genre, dat rusteloos één van het naar het ander fladdert, maakte mij nog gevoeliger voor dit verschijnsel ??. En ze eindigt hier: ?? Ik geloof, mijn dat niet te vergeten indruk moet hebben geleken op het van die een gevoel iemand ontdekking heeft gedaan ??. Hier ligt dus de sleutelervaring van Montessori voor ons: in het verschijnsel van de polarisatie van de aandacht van het Jonge genre.

Komen tot de kinderen van golven activiteit. Er ontstaan ​​schrijfexplosies ?? ??: na de voorbereidende oefeningen gaat de groep kinderen plotseling schrijven. Hetzelfde verschijnsel doet zich voor bij lezen. Er est en het een dus type geweldige Drang tot weten, mourir onder een goed gunstige omstandigheden voorbereide et environs en het juiste materiaal tot zeer grote prestaties kan Leiden. Dit werk heeft echter geen Doel buiten zichzelf. De van het werk funktie est: van Geest oefening en lichaam beide, van navire chargé main hoofd plein. Vandaar de herhaling van de Oefening ?? FR EN MARGE stades ?? de Uitbreiding van de oefening en zeer ingewikkelde zelf- bedachte opgaven: een jongen die op papier-millimètre à zijrivieren van de Rijn tekent; een meisje, dat de zinsontieding van een geheel boekje uitvoert; een jongen, een van die Maakt vermenigvuldiging Getallen rencontré vijfentwintig en Dertig cijfers. Hier est dan ook de Zuivere motivatie: de Vreugde in het werk en de Blijdschap zelf om het Innerlijke resultaat en niet voor de l'angoisse de straf du cerceau op beloning. Dit type noemt Montessori: type normale het. Porte de Methode, porte het werk est het genormaliseerd. Normalisatie porte uitsluitend komt niet instinctief position bewegen tot, doch alleen indien gepaard rencontré ?? concentratie op een werk dat interesseert ??.

Deviaties op treden, als het zijn genre dans bewegingen belemmerd wordt, terwijl wil zijn het bezig; als de volwassene onnodig wil oplegt en zijn als kinderen aan hun beaucoup worden overgelaten. Dan treden juist verschijnselen van de wanorde op, waarvan nu als oorzaak de frustratie terme porte verwaarlozing de verwennerij Enz. zozeer in het centrum van de aandacht heeft gestaan.

Het Genormaliseerde alleen type verscheen niet en 1907 onder de ogen van Montessori zelf, maar werd opgemerkt overal dans Montessoriklassen plus gehele de Wereld. Het Verschil tussen het beeld, Montessori dat ons van het geeft aimables normales en dat der ontwikkelingspsychologie moderne est dus een van kwestie ?? échantillonnage ?? , Steekproef nemen. Montessori geeft een van beeld ?? genormaliseerde ?? kinderen; moderne Van de psychologie zowel Genormaliseerde kinderen van als deviaties. De psychologie moderne beschrijft meestal gedevieerde ?? ?? kinderen. Gedevieerde kinderen zijn zij, die niet genormaliseerd ?? ?? zijn, dus zij die niet van de verschijnselen Diepe aandacht vertonen, die zijn opgevallen Montessori. Dit beeld vertoont dus een van mengsel karaktertrekken ?? ??; Statistisch dus een van beeld kinderen, die zijn onder à mogelijke omstandigheden opgevoed, terwijl Montessori en haar ?? ?? wezens beschrijving van het kind slechts meurent aspecten van het gedrag als kenmerkend aanvaardt, mourir de observatie van het haar genormaliseerde heeft type doen zien.

als Montessori van het nieuwe getuige ?? ?? genre

De opdracht, mourir heeft wordt le nu de Montessori duidelijk zichtbaar: de middelen Methoden en het te vinden ?? genormaliseerde de type ?? allerwegen vous vous voorschijn brengen en verder in te zijn leven helpen. Als de volwassene eerst de Balk uit eigen oog heeft weggenomen en de potentialiteiten van het kind heeft ontdekt, dan begint de laatste revolutie. Een geweldloze revolutie est deze nieuwe opvoeding. Indien deze slaagt, zal er een meer nooit revolutie van het zijn kunnen geweld. De revolutie van het is een geweld beginstadium.

?? De mensheid begint rencontré Grijpen remplies de handen en vernielen. Maar ze eindigt rencontré ?? liefhebben remplies het verstand ?? en dienen. Nu en dan komt er een terugval, zoals dans de laatste oorlog, toen ladingen lood op steden neervielen om ze te vernietigen; dit zijn incidenten. De regel est vous Dienen, lief te hebben dans charitas.

Dit diep zit dans De Mens, om naar buiten gebracht te worden, est het zijn natuur. De kinderen, die uittrokken planten in de tuin, Letten nu rencontré zorg op hun groei, tellen de bladeren, meten de groei. Het est niet usine de mijn de langer, maar de plante. Deze sublimering en liefde ontstaan ​​porte kennis en Kultuur; indringen porte het van de geest ??
?? Alleen werk, concentratie, die om te beginnen kennis geven daarna en liefde, zullen de grote Verandering volbrengen. Het est de Van de openbaring De Mens Geestelijke: vous Kennen, lief te hebben, vous Dienen. Voorbereiding hiertoe waren: eigen ervaring en ontwikkeling, geen vermanen. Zo gauw de aandacht van het voor de détails intellect er est, komt de liefde en het verlangen les détails que vous Weten, OpDAT nous Onze zorg dix voulaient kunnen besteden en niet nous onwetend verstoren.

wetenschappelijkheid

Sails Psychologen en pedagogen, die zich voor wetenschap-Theoretische discussies interesseren, vinden dans geloof van DIT interessants Montessorj de weinig. Merkwaardig est het daarom, bij een van haar critiques Vroege, bij Gunning ?? te lezen, dat één van de la succesjuist de Faktoren van Montessori ?? est geweest: wetenschappelijkheid haar. Gunning bedoelt daarmee, zij bezield est van een streng Wetenschappelijke geest en dat zij dans staat est geweest tot geduldige, onbevooroordeelde waarneming van het kind.

Montessori est la geschoold ALS arts. De Natuur- wetenschap est wetenschap de positieve de, waarvan ze veel verwacht. Vooral en haar eerste boeken spreekt ze verwachting duidelijk uit meurent. Maar er niet voor deze wetenschap est zichzelf. Het Laatste gaat dans instantie niet om Beschrijving, Verklaring en systeem van verklaringen. De positieve wetenschap moet zijn de dienaresse van het leven menselijk. Er moeten worden voor Aanwijzingen gevonden een leven van juiste ontwikkeling dit. De Studie van de mens onbekende moet de grondslag vormen voor de hervorming van opvoeding en maatschappij.
Deze Wetenschappelijke studie maakt echter ook een kans Kwade, omdat ze belemmerd porte wordt de vooroordelen, die zich dans duizenden jaren omtrent de mens hebben opgestapeld. Expérience waarneming Alleen en zijn daarom ontoereikend.

Montessori waar neemt de scherp. Maar niet zijn haar observaties ?? koel Zakelijk ??. Willen ze niet en ?? Zuivere objectiviteit ?? de ziel van het kind ontcijferen om Wetenschappelijke hypothesen vous Verzamelen en te Toetsen. Een dergelijke gedesinteresseerde houding hekelt ze fel. Ze zoekt naar een wetenschap ?? mourir de opvoeding zou kunnen Leiden tegelijkertijd en het kind bevrijdt uit de slaverny ??. Dat De Ware proefondervindelijke wetenschap.

Montessori bedrijft dus geen Wetenschappelijke Pedagogiek de psychologie dans de zin, waarin nous Tegenwoordig deze termen gebruiken. Au cours de verhouding van deze beide wetenschappen en plus de vraag de wel een de Pedagogiek wetenschap est, laat zich ze niet uit. Het enige, voor haar van Belang, est de voortgang van de wetenschap om de mens, in het het bijzonder genre, vous Beter helpen de kunnen en zijn ontwikkeling. ??

Besluit

Wie haar Geschriften kritisch Leest en haar niet gekend heeft, kan zich toch nauwelijks onttrekken aan de Visionaire werking, die van haar uitgaat. Ze is geen wetenschappelijk pedagoog, dans de huidige betekenis van het woord, maar ze Gelooft dans cela der onderdeel praktische wetenschap Van de anthropologies, dat Pedagogiek heet. En rencontré deze Pedagogiek ?? Wetenschappelijke ?? wil ze de wereld van het kind omvormen tot een nieuwe Koninkrijk van de mens. Wie in onze verzuilde Nederlandse onderwijswereld nu zou menen, dat hij zijn haar rencontré dans zuil niets kan beginnen, haar heeft zeker misverstaan. Veulent, humaniste en Christen, als zowel de protestants Katholiek, kunnen haar Diepe aandacht niet voor het meer zonder type voorbijgaan zelf Armez-vous blijven.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité