Interrogation opérationnel

FONTE ZOOM:
Hoe belangrijk est Operationele binnen de données een informatieomgeving? Wat is het verschil données lokale de tussen en données centrale? Wat est Belang van het Decentralisatie en standaardisatie? Importantes Les vragen mourir en dit artikel aan bod Komen.

Dataverkeer

Les données de hoeveelheid heeft een onherroepelijk de bepaalde Elke, de waarvan afwijkt de de aard dans functie van de afdeling. Nous Kunnen dus au zekere compagnon stellen dat de Diversiteit van de données est afhankelijk van het aantal Afdelingen. De données vindt haar weg naar de base de données via wegen diversifiée. Meestal est dit via een Manuele invoer binnen schermtoepassingen, en andere gevallen kan dit verwezenlijkt batchprocedures de porte de Worden via het Opladen bestandsgegevens van ExternE. Waar de informatie fysisch opgeslagen wordt est en casus informatieverwerving van minder Belang, Zolang ze maar Toegankelijk est. Het données van extrageren na de invoer veroorzaakt een gegevensstroom dans de tegenovergestelde richting. Nous Kunnen bijgevolg dataverkeer het dans les types twee opsplitsen, het inkomende dataverkeer -de entrées-en het uitgaande dataverkeer -de sortie. Beide definities moeten worden geïnterpreteerd vanuit het standpunt van de serveur en niet vanuit dat van de gebruiker. Données verwerken in een productieomgeving heet Online Transaction Processing. Dit als het zoveel de betekent vivent verwerken données de van en omvat zowel De inputrichting Als de outputrichting van de gegevensstroom. Er bestaan ​​dans de literatuur talon definities wat voor het begrip OLTP. Het belangrijkste Kenmerk doorheen definities alle est het transactionele aspect, aspect een dat enkel thuishoort in een Operationele et environs. Een OLTP transactie zal coursiers zich DHS toespitsen op de verwerking van productiedata zogenaamde. Een dergelijk systeem rijmt dans de meeste gevallen met het beheren van een base de données de relationele des SGBD, een gestandaardiseerde structuur mourir transactionele OLTP processen in goede banen leidt. Het omvat het geheel van inkomende en uitgaande communicatie en est overkoepeld met een geïsoleerde securitylaag mourir de Intégrité van de données en veille moet houden. Een moderne SGBD, Oracle Zoals de SQL Server, tevens de voorziet dans diverses methodes efficaces voor databeheer en optimisation des performances. Nous kunnen dus stellen dat een de SGBD solide laag vormt tussen de fysische données en de bronnen mourir geleid hebben tot de creatie ervan.

Données lokale

Wat vaak vergeten wordt est dat er binnen een grote elke onderneming hoeveelheid données aanwezig est die niet centraal beschikbaar est. Ze bevindt zich op de ordinateurs harde de van schijven de bureau in het beste de geval op een andere d'entraînement van het filesysteem binnen het Netwerk. De lokale AARD données van dergelijke neemt niets Weg van de belangrijkheid ervan, zeker vanuit het standpunt van de persoon filière de informatie beheert. Er zijn voor het ettelijke redenen Decentraal bewaren données van, maar wel de Voornaamste est het dat de Feit vaak d'affaires veel sneller evolueert dan de TIC-ontwikkeling binnen de onderneming. Van lokale la omzeilt de données de Het dans zekere zin De nood aan Directe programmatie, procès dat een vaak gepaard gaat rencontré importantes Les vertragingen. Hoewel er geen twijfel bestaat dat het centraal beheren données van en theorie de enige efficiente methode est, Toch zal er een altijd behoefte blijven bestaan ​​aan het en stand houden données van lokale. Het businessaspect van de onderneming heeft nu Eenmaal voorrang aspect op het technische.

Données Externe

Niet alle gegevens vinden hun oorsprong binnen de onderneming. Het est niet ondenkbaar dat er externe aangeleverd bestanden porte worden andere partijen. Zo kan een aankoopafdeling bijvoorbeeld de artikelgegevens en ?? van een grote prijzen leverancier Opladen binnen de centrale ERP-Application. Een ander voorbeeld kunnen nous Zoeken dans de CRM et environs, waar vaak talon grote adresbestanden aangekocht worden voor mailingdoeleinden. Tegenwoordig beschikt hommes Tevens plus de mogelijkheid om Allerhande informatie te downloaden van het Internet. Een voorbeeld est de Verwerving van geografische gegevens van Landen waarmee hommes Zaken doet. Die informatie kan meestal verkregen worden bij de overheid van de bewuste Landen en Toegankelijk gemaakt worden via een internettoegang. Misschien wil hommes bij het aanmaken van een nieuwe klant wel même de controleren de opgegeven straat wel bestaat binnen het stratenplan van zijn terres? De Misschien wil hommes de structuur van zijn telefoonnummer gaan Vérifiez dans functie van de telefoonzones terres van dat? Dans dergelijke situaties zijn mourir onmisbaar gegevens. Het Formaat van de données externe kan in een dergelijke compagnon afwijken van het SGBD formaat, dat talon er wat programmeerwerk aan te om het pas komt inladen mogelijk te maken. Vandaar dat de klassieke tekst- de spreadsheetgerichte verwerkingen meer en meer vervangen standaardformaten porte worden. Zo is het XML-formaat, wat voor staat eXtensible Markup Language, de laatste jaren uitgegroeid tot een van de meest Gebruikte Formaten voor het wat betreft aanleveren en Opladen données externe de van. XML est gebaseerd op een vaste Hierarchische structuur van balises zogenaamde, Die rekening houdt rencontré gestandaardiseerde diversifiée ISO-Formaten de jeux de caractères. Hoewel de initiële ontwikkeling van zich XML vooral toespitste op een Internet gerelateerd gebruik, biedt de unieke aard ervan talon wat voor ruimte andere aanwendingen. Maakt een Uitgebreide vorm van multi-plateforme de Het principe van communicatie mogelijk en zorgt er Tevens datatransfers voor DAT talon wat eenvoudiger kunnen verlopen. Ook Oracle était aveugle niet voor deze Evolutie en integreerde binnen zijn SGBD XML-functionaliteiten diversifiée. Zo is het Tegenwoordig parfaite documents een volledig XML mogelijk om en zijn geheel binnen een veld van een tabel op te slaan, zoals dit bijvoorbeeld ook al mogelijk était voor grafische bestanden. Deze distantiëring van het filesysteem brengt talon wat mogelijkheden supplémentaire rencontré zich mee naar verdere Verwerking, archivering en pointe de back-up. Dans vergelijking rencontré de Stroeve structuur van de klassieke tekstbestanden kan de soepele aard van XML bij een grote informatieverwerking dus Meerwaarde betekenen. Figuur une cuve nog même samen houe het inkomende dataverkeer zijn weg kan vinden binnen de Operationele et environs en houe de bekomen informatie fysisch gestructureerd kan worden.

Interroger et analyse

Porte de fysische Verspreiding van de données en de Diversiteit van de aard wordt het een helse opdracht om een ​​binnen Operationele et environs rencontré betrouwbare informatie naar voor te komen. Vandaar dat extractie de données OLTP op een systeem Beter beperkt blijft tot een aanwending voor strikt Operationele doeleinden. Als voorbeeld kunnen nous een boekhouder aanhalen die een overzicht Dagelijks bekomt van de openstaande Facturen. Dit is een vorm van informatie filière Tevens van zijn voor Belang kan een financiële vérificateur, wanneer filière bijvoorbeeld het betalingsgedrag van de klanten onderzoekt. De informatie est echter te om een ​​beperkt definitief oordeel te kunnen Peaux daar importantes Les factoren, zoals de financiële toestand van de klant de marktsituatie de van de branche waarbinnen de klant opereert, ontbreken. De vérificateur dient deze supplémentaire informatie te zoeken via andere informatiebronnen, mourir vermoedelijk structureel zullen afwijken van de lijst van de boekhouder. Vandaar dat een Operationele et environs helemaal niet voor geschikt est analytische rapportering. Elke poging om dit toch enigszins te simuleren verwatert meestal dans tijdsverlies en données inconsistentie.Stel nu dat de données toch zodanig gestructureerd est dat er enige analytische mogelijkheden zijn, dan blijft er coursiers nog de kwestie van performantie en bezetheid van het systeem. Entrée en sortie dienen zoveel mogelijk van elkaar gescheiden te worden. Aangezien beide op hetzelfde systeem plaatsgrijpen, zal er dans bepaalde gevallen een vertraging optreden, zeker wanneer de l'entrée en production de toegang zullen zoeken tot dezelfde databasetabellen. Naar sortie orteil zijn wachttijden vervelend, maar niet onoverkomelijk. De entrée mag echter geen belemmeringen ondervinden, veulent daar ligt net de base van het bestaan ​​van de données. Zonder de kan entrée er geen extractie bestaan. Ze primeert dan ook Boven de sortie. De extractie de données op een Operationeel systeem dient zich dus zoveel mogelijk te beperken tot het consulteren van specifieke informatie filière bedoeld est voor de courante werking van de onderneming. Ze dient zoveel mogelijk te bestaan ​​uit op requêtes meurent base van een unieke sleutel - du primaire clavier de données kunnen ophalen. Van informatie Het plus Périodes de langere de vanuit perspectieven diversifiée est te vermijden omdat de structuur van een Operationele et environs hiervoor nu Eenmaal niet geschikt est.

Données-extractie

Dans de praktijk bestaan ​​er mogelijkheden diverses données om te Operationele extraheren. De meest voorkomende en meest rudimentaire vorm est het opvragen van een dossiers beperkt de aantal vanuit de schermtoepassingen waar de initiële entrée Plaats vond. Dergelijke extracties zullen Vanzelfsprekend Zelden de performantieproblemen Nooit rencontré meebrengen zich. Echter ook le talon d'Ze weinig globale informatie en hebben dus enkel een talon specifiek écrou. Een algemenere extractie vorm van de données est de rapportering, terme een die al enkele keren aan bod kwam en mourons, nous hier dienen te interpreteren dans de meest ruime zin van het woord. Elk données overzicht van het om, en même vorm welke, dat bekomen wordt Buiten de normale schermtoepassing om, kan gecategoriseerd worden als een zijnde rapport. Hoewel een rapport een globalere aard heeft dan een schermopvraging, est het toch aangewezen om de hoeveelheid données mourir rencontré rapportering gepaard gaat enigszins te beperken. Met Operationele rapporteringtools als bijvoorbeeld Oracle Reports kunnen talon complexe zaken Gerealiseerd worden, zaken die af en toe zelfs talon Nauw aansluiten rencontré de functies van analytische rapporteringtools. Het functionele écrou van beide ligt echter talon ver uit elkaar. Zo is het niet aangewezen om in een Operationeel rapport de mogelijkheid te voorzien om een ​​dynamisch bepaalde selectieperiode op te geven, bijvoorbeeld bij een van extractie factuurgegevens base op van de factuurdatum. Op deze wijze wordt de poort geopend naar mogelijke performantieproblemen. De Gebruiker definieert Steeds De paramètres dans functie van de eigen behoefte en kan hierbij - weliswaar volledig onbewust- voor importantes Les technische belemmeringen zorgen.

Decentralisatie

Wanneer de behoefte aan het informatie Operationele overstijgt en de eerder aangehaalde Principes inzake performantie en datakwaliteit niet langer kunnen gegarandeerd worden, dient de gedecentraliseerd de données te worden. Ze dient rencontré andere woorden losgekoppeld te worden van de Operationele et environs. Van données Het est de eerste plaats een technische aangelegenheid en zal dus vooral berusten dans diverses handelingen de systeemtechnische. Deze fysische afscheiding blijft niettemin volledig afhankelijk van de gebruikersdoeleinden en kan dan ook pas echt ingepland en uitgevoerd worden na analyser de van de functionele behoeften. Nog voor deze behoeften en détail gekend zijn kan hommes al stellen dat er nood zal zijn serveur aan een aparte. Het est onbegonnen werk om een ​​informatieomgeving te creëren machines als op deze dezelfde waarop de base de données OLTP zich bevindt. Dit neigt tot enige overweging wanneer de hoeveelheid zodanig de données beperkt est dat een Gemeenschappelijke Omgeving performantieproblemen geen remplies zich kan meebrengen. Maar zelfs dans situatie die een est fysische Scheiding aangewezen, aangezien de rapporteringomgeving voor wat betreft extractie de données dans zeker als een mate pôle kan beschouwd worden van het OLTP systeem. Vanzelfsprekend hängt alles af van de budgettaire mogelijkheden mourir gepaard gaan rencontré deze operatie. Alvorens een analyser gemaakt kan worden van de données afscheiding dienen beide systemen dezelfde taal te spreken. Er dient chez: Woorden een uniformisering te gebeuren Van de Gebruikte gegevens. Al te vaak wordt een dergelijke uniformiteit geïmplementeerd bij het afzonderen van de données, los van de transactionele et environs. Toch est het om deze veel verstandiger oefening roseaux te maken op het OLTP systeem, zelfs voor er enige Sprake est van données afscheiding.

Standaardisatie

Het est geen uitzondering dat de van een onderneming de données dans de Jaren boucle der est vervuild geraakt porte de parallelle werking van de processen entreprise. Elk aspect van de bevindt zich entreprise als het Ware op een eiland en heeft zijn eigen specifieke manier van coderen, een manier filière trouwens algemeen gekend est en geaccepteerd wordt door de Medewerkers van de respectievelijke entreprise processen. Meestal ligt de oorzaak van deze vervorming bij de historische groei van de onderneming. Zoals aangehaald HEBBEN coursiers functionele de businessuitbreidingen voorrang op technische interventies en bij het opstarten van een bedrijf denkt hommes dans de eerste plaats aan het stockeren van de données en Maakt hommes zich nog weinig zorgen Over de eventuele données extracties meurent volgen zullen. Dans functie van de Evolutie ontstaat op een van de gegeven Ogenblik De behoefte aan een van coderen l'uniforme Manier. Affaires processen raken meer en meer rencontré elkaar verbonden, zelfs indien de betrokken Afdelingen losse segmenten blijven vertegenwoordigen. In een dergelijke situatie berust de oplossing dans de ontwikkeling van een centrale toepassing mourir de Gebruikte codes gaat stroomlijnen. Produit Wanneer een afdeling bijvoorbeeld een code specifieke hanteert voor een bepaald, dan een andere dient afdeling parfaite te weten plus welk produit het gaat. Pas dan kan een globaal beeld geschept worden en kan de bedrijfssituatie geëvalueerd worden plus de business units Heen. Bij een grote ondernemingen mourir aanzienlijke levensduur achter de tapis hebben ligt het niet zo Vanzelfsprekend allemaal eenvoudig. De verkeerde ?? ?? codes meurent les hommes dans de boucle der jaren meesleurt doorheen de diverses applicaties, kunnen niet worden zomaar omgevormd naar een centrale codificatie. Er dienen impactanalyses te gebeuren op wapitis niveau van elke toepassing, euh dienen conversies ingepland te worden, kortom een ​​dergelijke operatie vraagt ​​een zorgvuldige Voorbereiding en Tijd. En Daar se agenouilla vaak het schoentje: les hommes kan onvoldoende Tijd des vrijmaken voor een budgétaire inspanning meurent vaak als ?? onderhoud ?? wordt omschreven. Niet iedereen staat te springen om af te Stappen van de gekende werkomgeving. Utilisateurs Télécharger zijn gelukkig parfaite rencontré de situatie, vinden blindelings hun hun weg doorheen ?? ?? codes en staan ​​dan ook vaak sceptisch tegenover wijzigingen. Dit is ook het vaak geval bij een van refonte codering dans functie van de bouw van een informatieomgeving de. De mensen die de l'entrée van gegevens verzorgen zijn talon Zelden dezelfde mensen als zij mourir de geëxtraheerde cijfers gaan analyseren. Aan de invoer van een centraal codebeheer gaat dus zeker een niet te onderschatten psychologische oorlogsvoering vooraf. Een ding est zeker: een informatieomgeving kan pas tot haar volle recht Komen wanneer ze gevoed wordt porte gestandaardiseerde informatie.
VOIR AUSSI:
  1.  
  2.  
  3.  
Sans commentaires

Laisser un commentaire

Code De Sécurité